1. Ugunsdrošības noteikumi

 1. 1.1.   Atstājot Dzīvokļu viesnīcas (apartment hotel) numuru (turpmāk Dzīvoklis-Apartment), jāizslēdz gaisma, atklātas uguns avoti, televizors un pārējās elektriskās ierīces (izņemot stacionāri pievienotās).
 2. 1.2.   Dzīvokļa telpās aizliegts uzglabāt viegli uzliesmojošus un sprādzienbīstamus priekšmetus.
 3. 1.3.   Ņemot vērā ierīkoto automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, ir aizliegts smēķēt un lietot atklātu uguni dzīvoklī un pārējās Dzīvokļu viesnīcas telpās un teritorijā, izņemot speciāli tam paredzētās vietas ( sods par smēķēšanu neatļautās vietās – EUR 30.-).
 4. 1.4   Lietot atklātu uguni, t.sk. grilus vai mangaļus tuvāk par 5 metriem no būvēm.

Ugunsgrēka gadījumā:

2. Inventāra lietošanas noteikumi:

 1. 2.1.Dzīvokļu viesnīcas inventāru – veļas mašīnu un veļas žāvētāju viesis drīkst izmantot bez maksas.
 2. 2.2.Inventāra sabojāšanas gadījumā klients par bojājumu maksā pilnā (100%) apmērā vai veic tā remontu pēc vienošanās ar Dzīvokļu viesnīcas administrāciju.
 3. 2.3.Atslēgu vai vārtu pults nozaudēšanas gadījumā Klientam jāmaksā atjaunošanas pilna maksa par katru nozaudēto atslēgu  30,- EUR.

3. Autotransporta iebraukšanas un novietošanas noteikumi:

 1. 3.1.Novietot automašīnu Dzīvokļu viesnīcas teritorijā atļauts darbinieku ierādītajās vietās vai pēc iepriekšēja saskaņojuma.
 2. 3.2.Dzīvokļu viesnīcas iekšējā stāvlaukumā novietot transporta līdzekli atļauts tikai klientiem, kuri nomā Dzīvokļu viesnīcas numuru.
 3. 3.3.Automašīnas aizliegts novietot zālienā pie Dzīvokļu viesnīcas .

4. Telpu ,teritorijas un īpašuma  lietošanas noteikumi;

 1. 4.1. Ierodoties apartamentos pievērsiet uzmanību īpašumu sarakstam, kas atrodas nummurā. Lai izvairītos no turpmākām domstarpībām, ierodoties nummurā un konstatējot inventāra bojājumus nekavējoties ziņot Dzīvokļu viesnīcas administrācijai.
 2. 4.2. Dzīvokļu viesnīcas Pakalpojumu saņēmējs- turpmāk tekstā saukts KLIENTS, saņemot lietošanā Dzīvokļa numuru ar inventāru, kā arī izmantojot citus Dzīvokļu viesnīcas piedāvātos pakalpojumus, ar savu personīgo parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu materiālo un juridisko atbildību un apņemas:
  1. 4.2.1.      Dzīvokļa telpas un inventāru lietot atbilstoši to vajadzībām un nodot tādā pašā stāvoklī, kādā telpas un inventārs ir saņemts.
  2. 4.2.2.      Klients neveic Dzīvokļa telpu uzkopšanu pēc telpu atbrīvošanas.
  3. 4.2.3.      Smēķēt un lietot atklātu uguni atļauts tikai tam īpaši paredzētajās norādītajās vietās. Sods par smēķēšanu telpās ir EUR 30,-.
  4. 4.2.4.      Lietot tikai Dzīvokļu viesnīcas teritoriju un telpas, kuras ir paredzētas klientu vajadzībām.
  5. 4.2.5.      Bez atļaujas neuzturēties klientiem neparedzētās telpās, būvēs vai teritorijā.
  6. 4.2.6.      Klientiem aizliegts iznest no numuriņiem, bojāt, kā arī pārvietot citādi nesaudzīgi izturēties pret Dzīvokļa inventāru.
  7. 4.2.7.      Gadījumā, ja inventārs tiek bojāts, klients ir atbildīgs par visu zaudējumu kompensāciju atbilstoši nummurā esošā inventāra uzskaites vērtībai.
  8. 4.2.8.      Lietojot telpas ievērot ugunsdrošību, sanitārās normas un vispārējas kultūras prasībās.
  9. 4.2.9.      Lietot telpas un teritoriju tā, lai neradītu neērtības un draudus citiem Dzīvokļu viesnīcas klientiem, vai blakus zemes gabalu īpašniekiem.
  10. 4.2.10.  Dzīvokļu viesnīcas  teritorijā ievērot Jūrmalas pilsētas saistošos noteikumus Nr. 20/2007. (netrokšņot it īpaši laikā no 23.00 līdz 7.00, lai netraucētu apkārtējo iedzīvotāju mieru), un pārkāpumu gadījumā, nekavējoties ziņot par to Dzīvokļu viesnīcas administrācijai un/vai pašvaldības policijai.
  11. 4.2.11.  Pēc telpu un teritorijas lietošanas pamest Dzīvokļu viesnīcas teritoriju noradītajā laikā, saskaņā ar Līgumu vai izbraukšanas laiku.
  12. 4.2.12.  Teritorijā un telpās aizliegts uzturēties klientiem ar dzīvniekiem.
  13. 4.2.13.  Teritorijā neatstāt nepilngadīgus bērnus bez uzraudzības un rūpēties par to drošību.
 3. 4.3. Apartamentu iemītniekiem izejot no nummura jāizslēdz gaisma, jāizslēdz elektroiekārtas, jānoslēdz ūdenskrāni. Īpašuma drošības dēl  jāaizver logi un jāaizslēdz durvis.
 4. 4.4.Neskaidrību gadījumos visus jautājumus risināt ar Dzīvokļu viesnīcas administrāciju.

5.Bērnu uzturēšanās noteikumi:

 1. 5.1.Dzīvoklu viesnīcas teritorijā atļauts uzturēties tikai Dzīvokļu viesnīcas klientiem un to bērniem.
 2. 5.2.Par bērnu drošību Dzīvokļu viesnīcas teritorijā pilnībā atbildīgi vecāki vai pilngadīga pavadošā persona, ar ko bērns ieradies Dzīvokļu viesnīcā.
  1. 5.2.1. Vecākiem vai pavadošām personām aizliegts bērnus līdz 10 gadu vecumam atstāt bērnu Dzīvokļu viesnīcas  teritorijā bez uzraudzības.
 3. 5.3.Vecāki vai pavadošā persona ir atbildīgi par bērna izraudzītā rotaļu veida/ aprīkojuma piemērotības atbilstību konkrētā bērna vecumam. Aizliegts bērniem rotaļāties viņu vecumam neatbilstošiem rotaļu rīkiem.

6. Drošības noteikumi uz ūdeņiem:

 1. 6.1.Peldoties Jūrmalas publiskajā pludmalē, atpūtnieki pilnībā paši ir atbildīgi par savu drošību.
 2. 6.2.Pludmales joslā ir jāievēro vides aizsardzības,ugunsdrošības, higiēnas prasības, kārtība un tīrība.
 3. 6.3.Atkritumus drīkst izmest tikai tam paredzētajās atkritumu tvertnēs.
 4. 6.4.Kāpu joslas teritorijā ierīkot teltis un dedzināt ugunskurus stingri aizliegts.